บริการจดทะเบียนธุรกิจ

1. บริการงานจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, จดทะเบียนพาณิชย์  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรณีต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนแปลงกรรมการ, แก้ไขที่อยู่สำนักงาน, แก้ไขผู้มีอำนาจลงนาม เป็นต้น
2. บริการจดทะเบียนด้านภาษีกับกรมสรรพากร อาทิ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรณีต่างๆ 
3. บริการจดทะเบียนด้านประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม อาทิ ขึ้นทะเบียนนายจ้างสำนักงานประกันสังคม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 4. เรื่องอื่น ๆ ปฏิบัติตามแนวกฎหมายทางด้านบัญชีและภาษี
   - ประกาศลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
   - ส่งหนังสือเชิญประชุมไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถือหุ้น
   - ยื่นแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5 กระทรวงพาณิชย์
   - บริการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD E-filing

Visitors: 15,261