บริการด้านธุรการ

         เพื่อลดภาระงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานธุรการนั่งประจำออฟฟิศ บริษัทฯ เราช่วยคุณได้!!!
         งานด้านบริหารจัดการในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานจัดการเอกสารด้านรับเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้   ใบเสร็จรับเงิน และในด้านการจัดการเอกสารด้านจ่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการออกใบสั่งซื้อ การติดตามใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินจากทางผู้ขาย การจัดเตรียมเอกสารจ่ายเช็ค หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี เพื่อจัดส่งไปยังสำนักงานบัญชี  เพื่อลดปัญหาเอกสารบิลรับ-จ่ายรวบรวมไม่ครบถ้วน เอกสารสูญหาย เป็นต้น 
         ทางบริษัทฯ จึงขอเสนอแผนการดูแลงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจแก่ท่าน  เพื่อลดภาระงานของท่าน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางบริษัทฯ ขอเสนอบริการ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และความซื่อสัตย์ สะดวก ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจรายเดือน ประกอบด้วย
        - บริการจัดการงานด้านขาย-รับ  ในด้านการออกเอกสารใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี (สินค้า) ใบวางบิล รวบรวมและสรุปรายงาน
        - บริการจัดการงานด้านขาย-รับ  ในด้านการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (บริการ) รวบรวมและสรุปรายงาน
        - บริการจัดการงานด้านขาย-รับ  ในด้านการประสานงานวางบิลไปยังลูกค้าปลายทาง เพื่อดำเนินการวางบิลกับลูกค้า
        - บริการจัดการงานด้านซื้อ-จ่าย  ในด้านการออกเอกสารใบสั่งซื้อ รวบรวมและสรุปรายงาน
        - บริการจัดการงานด้านซื้อ-จ่าย  ในด้านการรับวางบิลจากทางผู้ขาย (Supplier) รวบรวมและสรุปรายงาน
        - บริการจัดการงานด้านซื้อ-จ่าย  ในด้านการสรุปยอดจ่าย เตรียมออกเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) กรณีจ่ายค่าขนส่ง ค่าโฆษณา ค่าบริการ ค่าจ้างทำของ และค่าเช่า
        - บริการจัดทำสรุปรายงานยอดขายประจำเดือน ยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน ยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ยอดเจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน
        - บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการบริหารจัดการธุรกิจตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม


Visitors: 15,261