หลักสูตรที่เปิดอบรม


ตาารางสัมมนาประจำเดือน :    พฤศจิกายน 2560  

ลำดับ รหัสหลักสูตร วันที่ หัวข้อ นับชั่วโมง ค่าบริการ จำนวนคน ค่าบริการ  Booking
ราคาปกติ ราคาลด
1 T01/17 17-Nov-60
09.00-16.00น.
เริ่มต้นธุรกิจ Start Up ได้อย่างไร ?
แนะนำการเปิดบริษัทฯ/หจก. ภาพรวมธุรกิจ ภาษีในระบบ
บรรยายโดย : คุณสุภาพร แช่มช้อย
- 1,800 บาท
จองภายใน ต.ค.60 เพียง 1,500 บาท
60 1,800.00 1,500.00
2 T02/17 19-Nov-60
09.00-16.00น.
ภาษีรู้ไว้ ได้เปรียบ – ธุรกิจ Start Up
บรรยายโดย : ทีมวิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด 
- 1,800 บาท
จองภายใน ต.ค.60 เพียง 1,500 บาท
60  1,800.00 1,500.00
3 T03/17 26-Nov-60
09.00-16.00น.
ระบบการบริหารงบประมาณ
บรรยายโดย : ทีมวิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด 
- 2,500 บาท
จองภายใน ต.ค.60 เพียง 2,300 บาท
60  2,500.00 2,300.00
4 C01/17 26-Nov-60
09.00-16.00น
การรับรู้รายได้
- การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการทั่วไป (TAS18, TFRIC31)

บรรยายโดย : ทีมวิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด 
- 1.200 บาท
จองภายใน ต.ค.60 เพียง 999 บาท
60 1,200.00 999.00
5 T04/17 29-Nov-60
09.00-16.00น.
E-Tax Invoice
บรรยายโดย : คุณสัจจภรณ์ ขนิษฐบุตร (นิติกรชำนาญการ:
กรมสรรพากร) 
- 1,500 บาท
จองภายใน ต.ค.60 เพียง 1,200 บาท
60  1,500.00 1,200.00
6 T05/17 30-Nov-60
09.00-16.00น.
Workshop : ปฏิบัติงานทางภาษีอย่างง่าย สำหรับธุรกิจ Start Up
บรรยายโดย : คุณสุภาพร แช่มช้อย
- 1,500 บาท
จองภายใน ต.ค.60 เพียง 1,200 บาท
60 1,500.00 1,200.00
7 C02/17 03-Dec-60
09.00-16.00น.
การรับรู้รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง
บรรยายโดย : ทีมวิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด 
- 1.200 บาท
จองภายใน พ.ย.60 เพียง 999 บาท
60 1,200.00 999.00
8 C03/17 08-Dec-60
09.00-16.00น.
การรับรู้รับเหมาก่อสร้าง (TAS11) และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (TAS20)
บรรยายโดย : ทีมวิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
- 1.200 บาท
จองภายใน พ.ย.60 เพียง 999 บาท
60 1,200.00 999.00
9 C04/17 17-Dec-60
09.00-16.00น.
แนวโน้มการรับรู้รายได้แบบใหม่ (TFRS15, 16)
บรรยายโดย : ทีมวิทยากร ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
- 1.200 บาท
จองภายใน พ.ย.60 เพียง 999 บาท 
60 1,200.00 999.00
10 C05/17 22-Dec-60
09.00-16.00น.
WorkShop จัดทำงบกระแสเงินสด
บรรยายโดย : ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล
- 1.200 บาท
จองภายใน พ.ย.60 เพียง 999 บาท 
60 1,200.00 999.00Visitors: 15,261