บริการอบรมสัมมนา

          บริการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านบริหารงานและด้านอื่น ๆ แก่บุคคลภายนอก โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ที่จะได้นำความรู้แนวคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ท่านสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจได้จาก  เมนู หลักสูตรที่เปิดอบรม

Visitors: 15,483