บริการจัดทำบัญชี

           เพื่อลดภาระงานด้านบัญชีและความเสี่ยงเกี่ยวกับภาษีอากร ทั้งในด้านการจัดหาพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดูและจัดทำบัญชี และวางแผนงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบ การจัดทำบัญชีไม่ทันต่อเวลาหรือไม่ถูกต้อง  เป็นเหตุให้ถูกประเมินย้อนหลังจากเจ้าหน้าที่สรรพากร เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจของท่านในอนาคต

          ทางสำนักงาน จึงขอเสนอแผนการดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนภาษีอากรแก่ท่าน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางสำนักงานให้บริการ ด้านการจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และความซื่อสัตย์ สะดวก ประหยัด ถูกต้องและรวดเร็ว และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

Visitors: 15,263