บริการ

บริการของบริษัท บางกอก โปรแอคทีฟ จำกัด มีทั้งหมด 6 บริการดังนี้ 
- บริการวางระบบบัญชี
- บริการจัดทำบัญชี
- บริการตรวจสอบบัญชี
- บริการจดทะเบียนธุรกิจ
- บริการอบรมสัมมนา
- บริการธุรการออนไลน์

  • บริการงานด้านวางระบบบัญชีในภาคธุรกิจ งานออกแบบโครงสร้างระบบบัญชี ระบบเอกสาร ระบบการจัดการในภาคธุรกิจเพื่อให้กระบวนการทำงานในภาคธุรกิจมีระบบการเดินทางเอกสารอย่างเป็นระบบ ง่ายต่...

  • เพื่อลดภาระงานด้านบัญชีและความเสี่ยงเกี่ยวกับภาษีอากร ทั้งในด้านการจัดหาพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดูและจัดทำบัญชี และวางแผนงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการ เ...

  • บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งมีทั้งบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกรณี

  • 1. บริการงานจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, จดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรณีต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนแปลง...

  • บริการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านบริหารงานและด้านอื่น ๆ แก่บุคคลภายนอก โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ที่จะได้นำความรู้แน...

  • เพื่อลดภาระงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานธุรการนั่งประจำออฟฟิศ บริษัทฯ เราช่วยคุณได้!!! งานด้านบริหารจัดการในภาคธุรกิจ ไ...
Visitors: 15,263