เกี่ยวกับเรา

       บริษัท บางกอก โปรแอคทีฟ จำกัด ประกอบธุรกิจบริการด้านบัญชี ด้านภาษี ระบบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้กับบุคคลทั่วไป และภาคธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) และสนับสนุนการพัฒนา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านบัญชี ภาษี การเงิน และธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจในการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งธุรกิจบางกอก โปรแอคทีฟ และกลุ่มลูกค้าที่ธุรกิจได้ให้บริการ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

Visitors: 15,261